آزاد سازی مدرک تحصیلی و لغو تعهد خدمتی

قابل توجه فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتیبا توجه به افزایش 600 در صدی هزینه لغو تعهد توسط وزارت علومبهترین و ارزانترین روش آزاد سازی مدرک استفاده از نامه مراکز کاریابی مجاز اداره کار استبرای مشاوره رایگان و آزادسازی مدرک و لغو تعه خدمتی با کارشناسان ما رایگان مشورت نمایید44281457-44281458-09900238148به شکل حضوری و غیر حضوری از سراسر[…]