ثب نام غیر حضوری بیمه بیکاری

وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ؛ مشاوره شغلی و کاریابی رادوین ثبت نام غیر حضوری بیمه بیکاری و دادخواست شکایت کارگری و کارفرمایی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی رادوین با کسب مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خدمات غیر حضوری زیر را با توجه به شیوع کرونا به شکل غیر حضوری[…]