شرایط بازنشستگی زنان و مردان درسال 1401

شرایط بازنشستگی  زنان در سال ۱۳۹۹به شرح زیر می باشد

۱-داشتن ۴۵سال سن و۳۰ سال سابقه بیمه

۲- بازنشستگی با ۵۵سال سن وحداقل ۲۰ سال سابقه بیمه

۳-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و۴۲ سال سن برای مشمولان قانون کار

۴- بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاعل سخت وزیان اور

۵-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان

۶-داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و۴۵ سال سن برای معلولان عادی

۷-داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی

۸-داشتن ۵۵ سال سن با حداقل ۱۰ سالسابقه متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در این حالت بیمه شده می تواند با ۱۰ سال سابقه وبیشتر تا ۲۰ سال درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود (بین ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق )در این صورت ماده ۱۱۱قابل اجرا نیست وچنانچه حقوق وی از حداقل پایین تر باشد مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد .

۹-بانوانی که سن انها به ۵۵ رسیده اما زیر ده سال سابقه دارند می توانند با پرداخت حق بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال سابقه با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند که دراین صورت نیز چنانچه حقوق انهااز حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر باشد ترمیم نخواهد شد .