دستورالعمل احتساب خدمت سربازی کارکنان

مدت خدمت زیر پرچم مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری، با پرداخت کسور بازنشستگی به شرح «دستورالعمل محاسبه و تعیین بدهی کسور بازنشستگی مصوب صندوق بازنشستگی کشوری» و مدت خدمت زیر پرچم مشمولین صندوق سازمان تأمین اجتماعی، با پرداخت حق بیمه به شرح «بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی» از طرف عضو متقاضی، جز سوابق خدمت شخص منظور شده و در سنوات لازم برای بازنشستگی محاسبه می‌شود و در صورت عدم پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی از طرف شخص، این مدت جز سابقه شخص محاسبه نمی‌شود.

لازم به توضیح است در دو فرض مستخدمین از پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی ایام خدمت زیر پرچم معاف هستند و این مدت بدون پرداخت کسور جز سوابق خدمت شخص محاسبه می‌شود:

الف) در خصوص مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری: به موجب «ماده واحده قانون تفسیر تبصره ۴ ماده ۶۵ قانون اصلاح قانون نظام وظیفه» و ماده ۱۲۵ قانون استخدام کشوری، چنانچه مستخدم رسمی مشمول قانون استخدام کشوری، در حین اشتغال، به خدمت زیر پرچم اعزام شود، ایام خدمت زیر پرچم وی بدون پرداخت کسور بازنشستگی، جزو سنوات خدمت رسمی مستخدم منظور خواهد شده و این مدت در سنوات لازم برای بازنشستگی محاسبه می‌شود.

ب) در خصوص مشمولین صندوق سازمان تأمین اجتماعی: به موجب ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و دادنامه شماره ۱۱۳۰ مورخ ۰۲/‏۱۰/‏۸۶‬ و دادنامه شماره ۱۹۷۸ مورخ ۰۵/‏۱۲/‏۱۳۹۹‬ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کلیه بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون استفساریه قانون مذکور (۷/۵/۱۳۸۵) در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و پس از پایان خدمت نظام‌وظیفه مجدداً در مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال یافته و مبادرت به تداوم بیمه‌پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی نموده باشند، چنانچه مراحل یاد شده تماماً قبل از تاریخ ۰۷/‏۰۵/‏۱۳۸۵‬ انجام شده باشد، از پرداخت حق بیمه دوره سربازی معاف خواهند بود.