جدول میزان دریافت بیمه بیکاری

مدت بیمه بیکاری

مدت پرداختی حق بیمه از 6 تا 50 ماه است که سقف پرداختی 50 ماه به متاهل‌ها تعلق می‌گیرد. همچنین میزان پرداختی هم متغیر است، و میزان و تغییرات بر مبنای متاهل و مجردی تعیین می‌شود و مسلماً حق بیمه بیکاری متاهل‌ها به نسبت مجرد‌ها بیشتر است.

سابقه پرداخت حق بیمهمدت پرداخت بیمه بیکاری
بیمه شدگان مجردبیمه شدگان متاهل
از 6 ماه تا 24 ماه6 ماه12 ماه
از 25 ماه تا 120 ماه12 ماه18 ماه
از 121 ماه تا 180 ماه18 ماه26 ماه
از 181 ماه تا 240 ماه26 ماه36 ماه
241 ماه به بالا36 ماه50 ماه

مبلغ بیمه بیکاری برای افراد مجرد

کسانی که 6 تا 24 ماه حق بیمه پرداخت کرده باشند تا 6 ماه، 25 تا 120 ماه پرداختی حق بیمه تا 12 ماه، 121 تا180 ماه حق بیمه پرداختی تا 18 ماه، 181 تا 240 ماه حق بیمه پرداختی تا 26 ماه و 241 ماه به بالا تا 36 ماه بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

مبلغ بیمه بیکاری برای افراد متاهل

کسانی که 6 تا 24 ماه حق بیمه پرداخت کرده باشند تا 12 ماه، 25 تا 120 ماه پرداختی حق بیمه تا 18 ماه، 121 تا 180 ماه حق بیمه پرداختی تا 26 ماه، 181 تا 240 ماه حق بیمه پرداختی تا 36 ماه و 241 ماه به بالا تا 50 ماه بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

برای محاسبه آنلاین میزان مقرری بیمه بیکاری خود لطفا از لینک زیر استفاده نمایید

محاسبه آنلاین میزان بیمه بیکاری