تعرفه جدید وزارت بهداشت

تعرفه جدید سال 1402 وزارت بهداشت در باره افزایش نرخ شهریه دانشگاه