دستورالعمل مشوق های بیمه ای

کار فرمایان محترم ؛ در صورتیکه از مرکز مشاوره شغلی و کاریابی رادوین اقدام به درخواست و جذب نیرو بنمایند می تواندد از مشوقهای بیمه ای و معافیت پرداخت حق بیمه 23 درصد کارفرما استفاده نمایند.

برای آنکه بتوانید از این مشوقها بهرمند شوید لطفا با شماره 44281457-4428158 و یا شماره همراه 09900238148 آقای دکتر رجبی و یا خانم دکتر رحمتی تماس بگیرید .

این مشوقهای برای کارجویان لیسانس به بالا و با سن حداکثر 38 سال اعمال می گردد

شما می توانید از یکسال تا 5 سال از معافیت بیمه ای بهرهمند گردید .

در زیر دستورالعمل این مشوق های ارائه شده است .