کمک هزینه مراسم ترحیم

مبلغ مقطوعی است که به منظور جبران بخشی از هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت می شود.


دریافت کنندگان کمک هزینه کفن و دفن :
کمک هزینه کفن و دفن به همسر،فرزند و یا پدرو مادر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی، همچنین به آن دسته از مشمولین که بعد از تاریخ 20/11/86 همسر خود را از دست داده اند پرداخت می شود. این کمک هزینه پس از انجام مراحل کفن و دفن بیمه شده متوفی ، با ارائه اسناد و مدارک مربوط، از سوی شعب سازمان تأمین اجتماعی قابل پرداخت است. 

میزان کمک هزینه کفن و دفن :
مبلغ کمک هزینه کفن ودفن بابت فوت بیمه شدگان اجباری ، اختیاری ، مقرری بگیران بیمه بیکاری ، همکاران سازمانی و مستمری بگیران اعم از بازنشستگان واز کار افتادگان کلی که تاریخ فوت آنان از 20/11/86 به بعد باشد معادل حداقل دستمزد ماهیانه سال فوت می باشد. در خصوص مشمولینی که تاریخ فوت آنان قبل از 20/11/86 باشد مبلغ کمک هزینه کفن ودفن با توجه به تاریخ فوت و جمعیت شهر محل دفن تعیین می گردد.
شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه کفن و دفن :کمک هزینه کفن و دفن ، علاوه بر بازماندگان افراد بازنشسته ،به بازماندگان مستمری بگیران ازکارافتاده کلی و بیمه شدگان اجباری و اختیاری و مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز پرداخت می شود.شرط اصلی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان، برقرار بودن ارتباط بیمه ای متوفی با سازمان در زمان فوت است. 
مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه کفن ودفن:
با ارایه مدارک زیر ، می توان برای دریافت کمک هزینه کفن ودفن اقدام کرد:
 
 
 گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر
 
 
 اصل دفترچه درمانی متوفی
 
 
نکته : این حمایت ها به افراد زیر قابل پرداخت نمی باشد :
 
 
 بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد
 
 
 بیمه شدگان شاغل در کار گاههای دارای قرارداد واگذاری 1%و 7% وجوه مبنای کسر حق بیمه که پرداخت این تعهد به عهده کارفرماگذاشته شده است
 
 
مستمری بگیران بازنشسته واز کار افتادگان کلی که مشمول پرداخت حق سرانه درمان می باشند .
 
 
کارکنان شرکت ها و موسسات دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی که تابع نظام هماهنگ پرداخت حقوق می باشند و موسسه آنان به استناد قانون ((پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت)) و اصلاحیه آن مکلف به پرداخت هزینه کفن ودفن کارکنان خود می باشند .