نمونه پرونده های موفق

کاریابی رادوین بادر اختیار داشتن کارشناسان خبره در زمینه قوانین و مقررات اداره کار توانسته هزاران پرونده دادخواست شکایت رو به نتیجه مثبت برساند

در حال حاضر بیش از 10376 پرونده در مرکز کاریابی رادوین در حال اجرا یا به نتیجه رسیده اند

دکتر مهدی رجبی نماینده رسمی کارگرو کارفرما وهمچنین عضو هیئت حل اختلاف کارگری و کارگری در ادارات کار شهر تهران

دکتر رحمتی نماینده رسمی کارگرو کارفرما وهمچنین عضو هیئت حل اختلاف کارگری و کارگری در ادارات کار شهر تهران

مهندس خسرو ستاری نماینده رسمی کارگرو کارفرما وهمچنین عضو هیئت حل اختلاف کارگری و کارگری در ادارات کار شهر تهران

نمونه پرونده موفق تاخیر
در ثبت نام بیمه بیکاری با عذر تاخیر پزشکی