درخواست بازنشستگی

متقاضیان محترم درخواست بازنشستگی در صورتیکه شرایط زیر را دارا هستید می توانبد با مراجعه حضوری یا غیر حضور درخواست بازنشستگی را از طریق کارشناسا ن ما انجام دهید

 1. بیمه‌شده زن:
  • داشتن 55 سال تمام سن و حداقل 20 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه
  • داشتن 45 سال تمام سن و حداقل 30 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه
  • داشتن 35 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی
  • داشتن 42 سال تمام سن و حداقل 20 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه (صرفاً زنان کارگر مشمول قانون کار)
 2. بیمه‌شده مرد:
  • داشتن 60 سال تمام سن و حداقل 20 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه
  • داشتن 50 سال تمام سن و حداقل 30 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه
  • داشتن 35 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی