دادخواست کارفرمایان

مرکز مشاوره شغلی و کاریابی رادوین با کارد مجرب آماده ارائه خدمات مشاوره ای و ثبت دادخواست شکایت کارفرمایان از کارگران می باشد .

هرگونه مشاوره در مورد تهیه دادخواست رایگان صورت می گیرد کارفرمایان عزیز به طور رایگان می گیرد