بازنشستگی زنان در سال 1401

شرایط بازنشستگی زنان در سال 1401

۱-داشتن ۴۵سال سن و۳۰ سال سابقه بیمه

۲- بازنشستگی با ۵۵سال سن وحداقل ۲۰ سال سابقه بیمه

۳-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و۴۲ سال سن برای مشمولان قانون کار

۴- بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاعل سخت وزیان اور

۵-بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان

۶-داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و۴۵ سال سن برای معلولان عادی

۷-داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی

۸-داشتن ۵۵ سال سن با حداقل ۱۰ سالسابقه متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در این حالت بیمه شده می تواند با ۱۰ سال سابقه وبیشتر تا ۲۰ سال درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود (بین ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق )در این صورت ماده ۱۱۱قابل اجرا نیست وچنانچه حقوق وی از حداقل پایین تر باشد مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد

هموطنان عزیز می توانید با کارشناسان ما بطور رایگان به شکل حضوری و غیر حضوری مشورت نمایید

تمامی اقدامات ثبت نام بازنشستگی توسز کارشناسان ما انجام میگیرد .