مشوق بیمه ای سال 98

دستور العمل مشوقهای بیمه ای سال 98 به شرح زیر است