دستورالعمل حق الزحمه کاریابی در سال 1399

دستورالعمل دریافت حق الزحمه دفاتر مشاور شغلی و کاریابی های غیر دولتی داخلی و خارجی در سال 1399