ارائه خدمات در زمان تعطیلی پیک کرونا

قابل توجه متقاضیان ثبت نام بیمه بیکاری و دادخواست شکایت و متقاضیان اشتغال مرکز مشاوره شغلی و کاریابی رادوین در زمان تعطیلی پیک کرونا که توسط ستاد محترم کرونا اعلام شده آماده خدمت گذاری به شکل حضوری و غیر حضوری می باشد . متقاضیان ثبت نام بیمه بیکاری و ثبت دادخواست شکایت می توانند برای[…]