مراحل ثبت نام بیمه بیکاری

مراحل ثبت نام بیمه بیکاری

🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸

  • مراجعه به کاریابی و ثبت نام و دریافت پیامک تایید ثبت نام توسط متقاضی
  • پس از دریافت پیامک تایید درخواست توسط  تامین اجتماعی متقاضی باید به  کاریابی مراجعه و مدارک خود را دریافت و به واحد فنی شعبه تامین اجتماعی خود جهت ثبت شماره حساب و سایر امور اداری مراجعه نماید .
  • پس از دریافت پیامک تایید مدارک و ارائه مستندات و شماره حساب به تامین اجتماعی
  • مراجعه به کاریابی جهت ثبت اثر انگشت و حضور و غیاب